Moduły programu Zbierający zużyty sprzęt 2020


Program posiada obsługę następujących modułów:

  • Karta przekazania odpadu
  • Karta ewidencji odpadu
  • Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Roczne zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu obsługiwana przez program jest zgodna z najnowszym rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w sprawie formularzy stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Dokument ten umożliwia przyjmowanie i wydawanie odpadów. Program obsługuje dwa rodzaje dokumentów KPO: powiązane z magazynem i niepowiązane z magazynem.
Karta przekazania odpadu pełni także następujące funkcje:

  • przyjmowanie odpadu na wybraną kartę ewidencji odpadu
  • wydawanie odpadu z wybranej karty ewidencji odpadu


Praca użytkownika sprowadza się jedynie do wystawienia KPO, pozostałe czynności są automatycznie wykonywane przez program. Szczegółowe informacja na temat wystawiania kart przekazaniu odpadu znajdują się w pomocy do programu.

Karta ewidencji odpadu

Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji odpadu. Można wystawić dowolną liczbę kart ewidencji. Program sam tworzy i prowadzi te dokumenty, w związku z tym nie ma konieczności ich ręcznego tworzenia. Pozostałe dokumenty gospodarki odpadami można z nimi łączyć, przy czym czynność ta jest wykonywana automatycznie.

Użytkownik może także sam podjąć decyzję podczas wystawiania KPO lub innych dokumentów o powiązaniu go z wybraną KEO.
Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiązanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nasza firma jako pierwsza na polskim rynku opracowała systemy dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jesteśmy również pierwszym dostawcą zintegrowanego systemu do obsługi zakładów demontażu zużytego sprzętu.
Obecnie obsługa zbierania zużytego sprzętu dostępna jest nie tylko jako oddzielna aplikacja, ale również jako moduł dla naszych wszystkich aplikacji przeznaczonych do gospodarki odpadami.

Moduł ten dostarcza następujące funkcje do programu:

  • możliwość wprowadzania informacji o zużytym sprzęcie na kartach przekazania odpadu
  • możliwość drukowania półrocznego sprawozdania o ilości zebranego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
  • możliwość prowadzenia magazynu dla zbieranego zużytego sprzętu
  • Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów

Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów

Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w programie jest możliwość utworzenia rocznego sprawozdania o odpadach. Sprawozdanie utworzone na podstawie danych wprowadzonych dokumentów można wyeksportować do rejestru BDO.

Sprawozdanie tworzone jest jako dokument, który możesz zapisać do PDF, MS Word i Excel. Jest to rozwiązanie opracowane przez nas, ponieważ rejestr BDO nie daje żadnych możliwości zbiorczego podglądu sprawozdania.

darsoft.pl