Moduły programu Stacja demontażu pojazdów 2021


Program Stacja demontaży pojazdów 2021 jest kompleksowym systemem obsługi gospodarki odpadami zintegrowanym z rejestrem BDO. Program jest zgodny z najnowszymi przepisami prawa dotyczącego gospodarowania odpadami w zakresie prowadzenia stacji demontażu pojazdów.

Program również uwzględnia najnowsze zmiany prawne:

 • Obsługę BDO (integracja KPO, KEO. KEP)
 • Aktualne wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz uwzględnia wszelkie zmiany w VAT
 • Obsługę białej księgi przedsiębiorców (import danych, sprawdzanie statusu podatnika)
 • Obsługę GTU i procedur JPK

TERAZ
już od 800 zł netto

KUP TERAZ

POBIERZ DEMO

Program posiada obsługę następujących modułów:

 • Zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu
 • Zaświadczenia o demontażu pojazdów
 • Demontaż pojazdów
 • Schematy demontażu pojazdów
 • Rejestr kontrahentów
 • Katalog pojazdów
 • Katalog części
 • Karta przekazania odpadu
 • Karta ewidencji odpadu
 • Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Wytwarzanie odpadów
 • Sprzedaż części
 • Kasa i bank
 • Faktury VAT
 • Raporty
 • Wykresy
 • Zaświadczenia potwierdzające odzysk i recykling
 • Magazyn i dokumenty magazynowe
 • Roczne zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów

Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w programie jest możliwość utworzenia rocznego sprawozdania o odpadach. Sprawozdanie utworzone na podstawie danych wprowadzonych dokumentów można wyeksportować do rejestru BDO.

Sprawozdanie tworzone jest jako dokument, który możesz zapisać do PDF, MS Word i Excel. Jest to rozwiązanie opracowane przez nas, ponieważ rejestr BDO nie daje żadnych możliwości zbiorczego podglądu sprawozdania.

Zaświadczenia o przyjęciu pojazdów

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru zaświadczeń o przyjęciu pojazdów niempletnych oraz zaświadczeń o demontażu pojazdów. Na podstawie wystawianych dokumentów program automatycznie prowadzi ewidencję odpadów. Oznacza to, że wystawienie zaświadczenia spowoduje, że informacja na jego temat trafi na kartę ewidencji odpadu lub kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji i roczne sprawozdanie o odpadach.

Umożliwia on także przenoszenie zaświadczeń pomiędzy komputerami nie połączonymi w sieć.

Demontaż pojazdów

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom użytkownik jedynie wpisuje masy odpadów oraz części do ponownego powstałe w wyniku przetwarzania pojazdu, a pozostałe czynności podlegające ustawie o odpadach i ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wykonane zostaną automatycznie.

Program prowadzi także magazyny dla wytworzonych odpadów i części, co pozwala na szczegółową analizę działania stacji demontażu.

Schematy demontażu pojazdów

Program posiada możliwość tworzenia schematów demontażu pojazdów, dzięki temu można bardzo szybko demontać pojazdy bez konieczności wielokrotnego wykonywania wielu tych samych czynności.
Schemat demontażu pojazdu określa jakie odpady powstają w trakcie demontażu pojazdów. Masy odpadów ustalane są w postaci wartości procentowych, dzięki temu program automatycznie demontuje pojazd na poszczególne frakcje odpadowe.
W trakcie tego procesu automatycznie generowane są stany magazynowe i ewidencja odpadów.
Dokumenty demontażu pojazdów można później dowolnie zmodyfikować, aby dostosować wytworzone masy odpadów do stanu faktycznego.

Rejestr kontrahentów

Program umożliwia prowadzenie rejestu kontrahentów, co eliminuj konieczność wieloktronego wpisywania danych odbiorców lub dostawców.

Katalog pojazdów

Program posiada wbudowany katalog marek i modeli pojazdów. Wprowadzonych jest w nim ponad 1500 modeli pojazdów różnych marek.
Użytkownik może sam go rozbudowywać o nowe modele, jak również jest on również aktualizowany przez nas.

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu obsługiwana przez program jest w pełni zintegrowana z rejestrem BDO. Oznacza to, że każda operacja na niej wykonana (planowanie, zatwierdzanie, odrzucanie, korygowanie) jest automatycznie synchronizowana z rejestrem BDO.


Program obsługuje dwa rodzaje dokumentów KPO:

 • powiązane z magazynem
 • niepowiązane z magazynem

Karta przekazania odpadu pełni także następujące funkcje:

 • przyjęcie z zewnętrz na magazyn (PZ)
 • wydanie na zewnątrz z magazynu (WZ)
 • przyjmowanie towaru na wybraną kartę ewidencji odpadu
 • wydawanie towaru z wybranej karty ewidencji odpadu

Praca użytkownika sprowadza się jedynie do wystawienia KPO, pozostałe czynności są automatycznie wykonywane przez program. Szczegółowe informacja na temat wystawiania kart przekazaniu odpadu znajdują się w pomocy programu.

Karty przekazania odpady mogą być także generowane na podstawie innych dokumentów, np.: WZ/PZ.

Karta ewidencji odpadu

Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji odpadu. Można wystawić dowolną liczbę kart ewidencji. Program sam tworzy i prowadzi te dokumenty, w związku z tym nie ma konieczności ich ręcznego tworzenia. Pozostałe dokumenty gospodarki odpadami można z nimi łączyć, przy czym czynność ta jest wykonywana automatycznie.

Użytkownik może także sam podjąć decyzję podczas wystawiania KPO lub innych dokumentów o powiązaniu go z wybraną KEO.
Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiązanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

Z dniem 1 stycznia 2011 prowadzący stację demontażu pojazdów jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dokument ten jest rodzajem karty ewidencji odpadu umożliwiającym ewidencję przyjętych pojazdów o określonym kodzie odpadu oraz odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów. Program automatycznie zarządza prowadzeniem tych dokumentów.

Wytwarzanie odpadów

Dzięki temu dokumentowi możliwe jest sformalizowanie powstawania odpadów w firmie. Należy z niego korzystać podczas wprowadzania do systemu informacji o odpadach powstających w trakcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

W trakcie wystawiania tego dokumentu użytkownik może określić jakiego rodzaju odpady powstają oraz jaki jest powód ich powstania. Umożliwia to uzyskanie szczegółowych informacji o powstawaniu odpadów.

Pełni następujące zadania:

 • umieszczenie odpowiednich informacji o wytworzeniu odpadu na docelowej karcie ewidencji odpadu
 • zapisanie wytworzonego odpadu w magazynie docelowym

Nie należy korzystać z tego modułu do demontażu pojazdów, a jedynie do wprodzania informacji o odpadach powstałych w wyniku działalności firmy. Do wprowadzania informacji o odpadach powstałych w wyniku demontażu pojazdów przeznaczony jest moduł Demontaż pojazdów.

Sprzedaż części

Części nadające się do ponownego użycia wymontowane z pojazdów przyjęte do stacji demontażdu trafiają na magazyn. Magazyn zawiera informacje o nazwie i rodzaju części, a także o pojeździe, z którego zostały wymontowane (marka, model, rocznik itd).

Części mogą zostać w bardzo prosty sposób wydane z magazynu i sprzedane (dokumentu WZ i faktura VAT).

Kasa i Bank

Program posiada rozbudowany moduł Kasy i Banku pozwalający na prowadzenie wartościowej analizy pracy skupu oraz rozliczanie dokumentów przyjęć odpadów i faktur VAT. Program pozwala także na generowanie raportów kasowych i eksportowanie pełnych raportów lub ich zapisów do systemu Comarch OPTIMA.

Faktury VAT

Program posiada możliwość wystawiania Faktur VAT, Faktur Pro Forma, Faktur VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz faktur wewnętrznych. Faktury nie są powiązane z magazynem odpadów. Dzięki temu można wystawiać faktury sprzedaży nie tylko odpadów, oraz w przypadku jeżeli towar nie został jeszcze przyjęty na magazyn lub jest on jedynie kupowany i sprzedawany w postaci tranzytu. Wystawiane faktury zgodne są z nowelizacją ustawy o VAT z 1 kwietnia i 1 lipca 2011.

Raporty

Obecnie program zawiera następujące raporty:

 • Raport kasowy
 • Raport z podziałem na roczniki (wyprodukowane do 1 stycznie 1980 i przed tą datą)
 • Raport o odpadach powstałych w wyniku demontażu pojazdów. Raport podzielony jest na dwie sekcje: odpady z pojazdów podlegających ustawie i pozostałe
 • Raport sprzedaży części
 • Raport dostęności odpadów na kartach ewidencji odpadu
 • Raport dostępności odpadów na kartach ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • i wiele innych

Z każdą aktualizacją aplikacji dodawane są nowe raporty. Każdy użytkownik może zgłosić dodanie nowego raportu. Jeżeli dane na nim zawarte nie wykraczają poza funkcjonalność aplikacji dodawany jest on bezpłatnie.

Wykresy

Obecnie program zawiera następujące wykresy:

 • Typy przyjmowanych pojazdów
 • Przekazania odpadów do kontrahentów. Ten wkres jest jednocześnie tabelą przestawną. W zależności od wymaganych danych, należy w odpowiedni sposób ustawić kolumny i wiersze danych. Ten typ raportu posiada nieograniczone możliwości uzyskiwania danych na temat odpadów przekazywanych innym posiadaczom odpadów.
 • Przyjęcia pojazdów z podziałem na marki

Zaświadczenia potwierdzające odzysk i recykling

Ten moduł umożliwia prowadzenie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling, które prowadzący stację demontażu pojazdów otrzymał od firm, którym przekazał odpady powstałe z demontażu pojazdów w celu ich dalszego przetworzenia.

Po nowelizacji ustaw związanych z recyklingiem pojazdów, które weszły w życie od 1 stycznia 2011, dokumenty te nie są już wykorzystywane.

Obecnie stacje demontażu pojazdów muszą jedynie w odpowiedni sposób oznaczać karty przekazania odpadu.

Magazyn i dokumenty magazynowe

Program posiada rozbudowany moduł magazynowy. Większość dokumentów obsługiwanych przez program może wywoływać skutek magazynowy. Dzięki temu można szybko otrzymać informacje o ilości odpadów jakie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby magazynów. Dzięki temu użytkownik może podzielić informacje o odpadach w logiczne jednostki, np.: Magazyn dla przyjęć, Magazyn dla odpadów powstałych w wyniku przetwarzania, Magazyn dla wydań itd.

Odpady mogą być przyjmowane na magazyn przy pomocy następujących dokumentów:

 • karta przekazania odpadu
 • przyjęcie z zewnątrz
 • potwierdzenie wytworzenia odpadów
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów

Wydanie odpadów z magazynu może zostać wykonane przy pomocy następujących dokumentów:

 • karta przekazania odpadu
 • wydanie na zewnątrz
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Program posiada możliwość rozliczania opłat za spalanie paliwa w silnikach spalinowych i małych kotłach do 5 MW, a także wydrukowanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego.

darsoft.pl