Skup Surowców Wtórnych 2024. Moduły


Wszysztkie moduły umożliwiające zarządzanie gospodarowaniem odpadami dostępne programie Skup Surowców Wtórnych 2024 są powiązane z rejestrem BDO. Dzięki temu wystawiając dokument nie ma konieczności wykonywania dodatkowych cznności logując się na stronę rejestru BDO.

Z użyciem każdego dokumentu można wykonać takie same czynności na jakie pozwala rejestr BDO. W systemie BDO użytkownicy nie mają żadnych ograniczeń dostępu, natomiast nasze rozwiązania pozwalają na ograniczenie dostępu użytkownika do poszczególnych modułów.

TERAZ
już od 450 zł netto

KUP TERAZ

POBIERZ DEMO

Program posiada obsługę następujących modułów:

 • Współpraca z oprogramowaniem księgowym
 • Zdalne zarządanie
 • Formularz przyjęcia odpadów metali (integracja z BDO)
 • Umowa kupna-sprzedaży (integracja z BDO)
 • PCC-3
 • Mierniki i kwity wagowe
 • Karta przekazania odpadu (integracja z BDO)
 • Karta przekazania odpadów komunalnych (integracja z BDO)
 • Karta ewidencji odpadu (integracja z BDO)
 • Magazyn i dokumenty magazynowe
 • Kasa i Bank
 • Faktury
 • Faktury wewnętrzne
 • Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów zintegrowane z rejestrem BDO

Współpraca z oprogramowaniem księgowym

Nasze oprogramowanie posiada funkcje, dzięki którym księgowy można zaoszczędzić wiele czasu oraz wyeliminować błędy w trakcie księgowania dokumentów w systemach:

 • Rewizor GT
 • Sage Symfonia
 • Comarch Optima

Dane przesyłane są na wiele różnych sposobów (pliki, bezpośrednia integracja). Szczegółowych informacji udziela nasz dział wsparcia technicznego.

Zdalne zarządzanie

Skup Surowców Wtórnych jest jedynym na rynku systemem obsługi punktów skupu złomu i surowców wtórnych, który umożliwia zdalne zarządzanie dowolną ilością oddziałów z jednego miejsca.
System zarządzania pracuje jako aplikacja nadzorująca pracę oddziałów, w taki sposób, że centrala firmy ma pełną informację o stanie towaru, kasy, zakupach na oddziałach. W celu zamówienia wersji demonstracyjnej systemu zarządzania zapraszamy do kontaktu z nami.

Formularz przyjęcia odpadów metali

Po wystawieniu tego dokumentu program wykonuje następujące czynności: dodaje skupiony towar do magazynu, zdejmuje odpowiednią kwotę pieniędzy z kasy, umożliwia powiązanie go z odpowiednią kartą ewidencji odpadu (czynność ta wykonywana jest automatycznie).

Jeżeli program wykryje, że wartość wystawianego dokumentu przekracza 1000 zł automatycznie pozwala na wydrukowanie formularza PCC-3. Ten dokument pełni także rolę umowy kupna-sprzedaży.
Zarówno wzór formularza jak i umowy są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Umowa kupna-sprzedaży

Dokument ten został dodany do programu w celu umożliwienia skupu odpadów innych niż metale. Ministerstwo Ochrony Środowiska opracowało dokument umożliwiajacy ewidencję odpadów metali.

Ten dokument został opracowy przez naszą firmę w celu zformalizowania przyjmowania odpadów innych niż złom metali od osób fizycznych. Dzięki niemu każdy zakup od osoby fizycznej może zostać zewidencjonowany. Dokument ten podobnie jak Formularz przyjęcia odpadów metali przyjmuje towar na magazyn oraz zdejmuje odpowiednią kwotę pieniędzy z kasy.

Deklaracje PCC-3

Na podstawie wystawianych formularzy przyjęcia odpadów metali program pozwala na automatyczne drukownie deklaracji PCC-3. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami od każdego zakupu od osoby fizycznej, którego wartość przekracza 1000 zł kupujący musi odprowadzić podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% wartości zakupu.

Każdy taki zakup jest równoznaczny z wysłaniem do odpowiedniego urzędu skarbowego deklaracji PCC-3. Kupujący ma na wykonanie tej czynności 14 dni.

Mierniki i kwity wagowe

Program umożliwia pobieranie informacji o masie znajdującej się aktualnie na wadze i wystawianie kwitów wagowych. Na ich podstawie można tworzyć inne dokumenty magazynowe takie jak formularz przyjęcia odpadów metali czy przyjęcie zewnętrzne.

Kwit wagowy może zostać także użyty do wykonywania ważenia usługowego.

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu obsługiwana przez program jest zgodna z najnowszym rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w sprawie formularzy stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dokument ten umożliwia przyjmowanie i wydawanie odpadów. Program obsługuje dwa rodzaje dokumentów KPO: powiązane z magazynem i niepowiązane z magazynem.

Karta przekazania odpadu pełni także następujące funkcje:

 • przyjęcie z zewnętrz na magazyn (PZ)
 • wydanie na zewnątrz z magazynu (WZ)
 • przyjmowanie towaru na wybraną kartę ewidencji odpadu
 • wydawanie towaru z wybranej karty ewidencji odpadu


Praca użytkownika sprowadza się jedynie do wystawienia KPO, pozostałe czynności są automatycznie wykonywane przez program. Szczegółowe informacja na temat wystawiania kart przekazaniu odpadu znajdują się w podręczniku użytkownika do programu.

Karty przekazania odpady mogą być także generowane na podstawie innych dokumentów, np.: WZ/PZ.

Karta ewidencji odpadu

Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji odpadu. Można wystawić dowolną liczbę kart ewidencji. Program sam tworzy i prowadzi te dokumenty, w związku z tym nie ma konieczności ich ręcznego tworzenia. Pozostałe dokumenty gospodarki odpadami można z nimi łączyć, przy czym czynność ta jest wykonywana automatycznie.

Użytkownik może także sam podjąć decyzję podczas wystawiania KPO lub innych dokumentów o powiązaniu go z wybraną KEO.

Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiązanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.

Magazyn i dokumenty magazynowe

Program posiada rozbudowany moduł magazynowy.
Większość dokumentów obsługiwanych przez program może wywoływać skutek magazynowy. Dzięki temu można szybko otrzymać informacje o ilości odpadów jakie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby magazynów. Dzięki temu użytkownik może podzielić informacje o odpadach w logiczne jednostki, np.: Magazyn dla przyjęć, Magazyn dla odpadów powstałych w wyniku przetwarzania, Magazyn dla wydań itd.

Odpady mogą być przyjmowane na magazyn przy pomocy następujących dokumentów:

 • karta przekazania odpadu
 • przyjęcie z zewnątrz
 • formularz przyjęcia odpadów metali
 • umowa kupna-sprzedaży
 • przychód wewnętrzny
 • dowód wewnętrzny


Wydanie odpadów z magazynu może zostać wykonane przy pomocy następujących dokumentów:

 • karta przekazania odpadu
 • wydanie na zewnątrz
 • rozchód wewnętrzny

Kasa i bank

Program posiada rozbudowany moduł Kasy i Banku pozwalający na prowadzenie wartościowej analizy pracy skupu oraz rozliczanie dokumentów przyjęć odpadów i faktur VAT. Program pozwala także na generowanie raportów kasowych.

Faktury VAT

Program posiada możliwość wystawiania Faktur VAT, Faktur Pro Forma oraz Faktur VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Faktury nie są powiązane z magazynem odpadów. Dzięki temu można wystawiać faktury sprzedaży nie tylko odpadów, oraz w przypadku jeżeli towar nie został jeszcze przyjęty na magazyn lub jest on jedynie kupowany i sprzedawany w postaci tranzytu.

Program pozwala także na wystawianie faktur w imieniu osoby trzeciej (samofakturowanie).
Program posiada wbudowaną możliwość eksportowania faktur sprzedaży do rejestru VAT sprzedaży COMARCH OPT!MA.

Faktury wewnętrzne

Ten dokument umożliwia wystawienie i wydrukowanie faktury wewnętrznej w celu naliczenia podatku VAT. Obowiązek wystawiania tych dokumentów ciąży na nabywcy złomu. Wymóg ten został wprowadzony nowelizacją ustawy od towarów i usług z dniem 1 kwietnia 2011 (ustawa o VAT).

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nasza firma jako pierwsza na polskim rynku opracowała systemy dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jesteśmy również pierwszym dostawcą zintegrowanego systemu do obsługi zakładów demontażu zużytego sprzętu.

Obecnie obsługa zbierania zużytego sprzętu dostępna jest nie tylko jako oddzielna aplikacja, ale również jako moduł dla naszych wszystkich aplikacji przeznaczonych do gospodarki odpadami.

Moduł ten dostarcza następujące funkcje do programu:

 • możliwość wprowadzania informacji o zużytym sprzęcie na kartach przekazania odpadu
 • możliwość drukowania półrocznego sprawozdania o ilości zebranego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • możliwość prowadzenia magazynu dla zbieranego zużytego sprzętu

Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów

Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w programie jest możliwość utworzenia rocznego sprawozdania o odpadach. Sprawozdanie utworzone na podstawie danych wprowadzonych dokumentów można wyeksportować do rejestru BDO.

Sprawozdanie tworzone jest jako dokument, który możesz zapisać do PDF, MS Word i Excel. Jest to rozwiązanie opracowane przez nas, ponieważ rejestr BDO nie daje żadnych możliwości zbiorczego podglądu sprawozdania.

darsoft.pl