Moduły programu Ewidencja odpadów 2024


Wszysztkie moduły umożliwiające zarządzanie gospodarowaniem odpadami dostępne programie Ewidencja odpadów 2024 są powiązane z rejestrem BDO. Dzięki temu wystawiając dokument nie ma konieczności wykonywania dodatkowych cznności logując się na stronę rejestru BDO.

Z użyciem każdego dokumentu można wykonać takie same czynności na jakie pozwala rejestr BDO. W systemie BDO użytkownicy nie mają żadnych ograniczeń dostępu, natomiast nasze rozwiązania pozwalają na ograniczenie dostępu użytkownika do poszczególnych modułów.

TERAZ
już od 400 zł netto

KUP TERAZ

POBIERZ DEMO

Program posiada obsługę następujących modułów:

 • Karta przekazania odpadu (integracja z BDO)
 • Karta przekazania odpadów komunalnych (integracja z BDO)
 • Karta ewidencji odpadu (integracja z BDO)
 • Karta ewidencji odpadów komunalnych (integracja z BDO)
 • Przetwarzanie odpadów (integracja z BDO)
 • Dokumenty DPO i DPR
 • Magazyn i dokumenty magazynowe
 • Kasa i bank
 • Faktury VAT
 • Wytwarzanie odpadów (integracja z BDO)
 • Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (integracja z BDO)
 • Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów (integracja z BDO)
 • Raporty
 • Wykresy
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowika

Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów

Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w programie jest możliwość utworzenia rocznego sprawozdania o odpadach. Sprawozdanie utworzone na podstawie danych wprowadzonych dokumentów można wyeksportować do rejestru BDO.

Sprawozdanie tworzone jest jako dokument, który możesz zapisać do PDF, MS Word i Excel. Jest to rozwiązanie opracowane przez nas, ponieważ rejestr BDO nie daje żadnych możliwości zbiorczego podglądu sprawozdania.

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu obsługiwana przez program jest w pełni zintegrowana z rejestrem BDO. Oznacza to, że każda operacja na niej wykonana (planowanie, zatwierdzanie, odrzucanie, korygowanie) jest automatycznie synchronizowana z rejestrem BDO.

Program obsługuje dwa rodzaje dokumentów KPO: powiązane z magazynem i niepowiązane z magazynem.

Karta przekazania odpadu pełni także następujące funkcje:

 • przyjęcie z zewnętrz na magazyn (PZ)
 • wydanie na zewnątrz z magazynu (WZ)
 • przyjmowanie odpadu na wybraną kartę ewidencji odpadu
 • wydawanie odpadu z wybranej karty ewidencji odpadu

Praca użytkownika sprowadza się jedynie do wystawienia KPO, pozostałe czynności są automatycznie wykonywane przez program.
Szczegółowe informacja na temat wystawiania kart przekazaniu odpadu znajdują się w systemie pomocy do programu.
Karty przekazania odpady mogą być także generowane na podstawie innych dokumentów, np.: WZ/PZ. Dokumenty te mogą być wystawianie zarówno w programie lub być zaimportowane z innego systemu magazynowego.

Karta przekazania odpadów komunalnych

Karta przekazania odpadów obsługiwana przez program jest w pełni zintegrowana z rejestrem BDO. Oznacza to, że każda operacja na niej wykonana (planowanie, zatwierdzanie, odrzucanie, korygowanie) jest automatycznie synchronizowana z rejestrem BDO.

Program jest także wyposażony w moduł generowania wielu KPOK z użyciem kilku kliknięć. Wystarczy określić gminu, pojazdy, kody odpadów, a program w ciągu kilki sekund wygeneruje wiele KPO wraz z ich zatwierdzeniem i pobraniem wydruku potwierdzenia z rejestru BDO. Zastosowanie naszego genertora może zaoszczędzić wiele godzin pracy nad tym dokumentem.

Karta ewidencji odpadu

Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji odpadu.
Można wystawić dowolną liczbę kart ewidencji. Program sam tworzy i prowadzi te dokumenty, w związku z tym nie ma konieczności ich ręcznego tworzenia.
Pozostałe dokumenty gospodarki odpadami można z nimi łączyć, przy czym czynność ta jest wykonywana automatycznie.

Użytkownik może także sam podjąć decyzję podczas wystawiania KPO lub innych dokumentów o powiązaniu go z wybraną KEO.
Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiązanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.

Przetwarzanie odpadów

Dokument potwierdzający przetworzenie odpadów został opracowany przez naszą firmę. Jest to unikatowe rozwiązanie, które całkowicie automatyzuje wszystkie działania związane z ewidencją odpadów i magazynem.

Pełni on następujące funkcje:

 • umożliwia zamianę (przetworzenie) wybranego kodu odpadu (towaru) w inny
 • umieszczenie odpowiednich informacji o wytworzeniu odpadu na docelowych kartach ewidencji odpadu
 • zdjęcie towaru (odpadu) z magazynu źródłowego
 • zapisanie wytworzonego odpadu w magazynie docelowym

Podczas zapisywania i zdejmowania odpadu z magazynu źródłowego program automatycznie oblicza jego koszt magazynowy na podstawie jego cen przyjęcia. Dzięki temu użytkownik natychmiast otrzymuje informacje o wartości przetworzonego odpadu.

Podczas wystawiania dokumentu możliwe jest także określenie źródłowej ceny przyjęcia, dzięki temu z magazynu źródłowego wydana zostaną tylko te odpady, których cena przyjęcia jest równa cenie wybranej przez użytkownika.

DPO i DPR

Program posiada możliwość wystawiania dokumentów oddzielnie potwierdzających odzysk i recykling.

Dokumenty te umożliwiają wprowadzenie informacji o przyjętych do odzysku lub recyklingu odpadach oraz jak zostały one przetworzone.

W bieżącej wersji programu dokumenty te można ręcznie wprowadzać i wpisywać na nich żądane dane. W przyszłości planowana jest automatyzacja obsługi tych dokumentów.

Magazyn i dokumenty magazynowe

Program posiada rozbudowany moduł magazynowy. Większość dokumentów obsługiwanych przez program może wywoływać skutek magazynowy. Dzięki temu można szybko otrzymać informacje o ilości odpadów jakie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby magazynów. Dzięki temu użytkownik może podzielić informacje o odpadach w logiczne jednostki, np.: Magazyn dla przyjęć, Magazyn dla odpadów powstałych w wyniku przetwarzania, Magazyn dla wydań itd.

Odpady mogą być przyjmowane na magazyn przy pomocy następujących dokumentów:

 • karta przekazania odpadu
 • przyjęcie z zewnątrz
 • potwierdzenie wytworzenia odpadów
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów

Wydanie odpadów z magazynu może zostać wykonane przy pomocy następujących dokumentów:

 • karta przekazania odpadu
 • przyjęcie z zewnątrz
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów

Kasa i bank

Program posiada rozbudowany moduł Kasy i Banku pozwalający na prowadzenie wartościowej analizy pracy skupu oraz rozliczanie dokumentów przyjęć odpadów i faktur VAT. Program pozwala także na generowanie raportów kasowych.

Faktury VAT

Program posiada możliwość wystawiania Faktur VAT, Faktur Pro Forma oraz Faktur VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Faktury nie są powiązane z magazynem odpadów. Dzięki temu można wystawiać faktury sprzedaży nie tylko odpadów, oraz w przypadku jeżeli towar nie został jeszcze przyjęty na magazyn lub jest on jedynie kupowany i sprzedawany w postaci tranzytu.

Wytwarzanie odpadów

Dzięki temu dokumentowi możliwe jest sformalizowanie powstawania odpadów w firmie. Należy z niego korzystać podczas wprowadzania do systemu informacji o odpadach powstających w trakcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

W trakcie wystawiania tego dokumentu użytkownik może określić jakiego rodzaju odpady powstają oraz jaki jest powód ich powstania. Umożliwia to uzyskanie szczegółowych informacji o powstawaniu odpadów.

Pełni następujące zadania:

 • umieszczenie odpowiednich informacji o wytworzeniu odpadu na docelowej karcie ewidencji odpadu
 • zapisanie wytworzonego odpadu w magazynie docelowym

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nasza firma jako pierwsza na polskim rynku opracowała systemy dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jesteśmy również największym dostawcą zintegrowanego systemu do obsługi zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.

Obecnie obsługa zbierania zużytego sprzętu dostępna jest nie tylko jako oddzielna aplikacja, ale również jako moduł dla naszych wszystkich aplikacji przeznaczonych do gospodarki odpadami.

Moduł ten dostarcza następujące funkcje do programu:

 • możliwość wprowadzania informacji o zużytym sprzęcie na kartach przekazania odpadu
 • możliwość drukowania półrocznego sprawozdania o ilości zebranego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • możliwość prowadzenia magazynu dla zbieranego zużytego sprzętu

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Program posiada możliwość rozliczania następujących aspektów gospodarczego korzystania ze srodowiska:

 • Spalanie paliwa w silnikach spalinowych
 • Wody opadowe i roztopowe
 • Źródła korzystania ze środowiska

Program umożliwia przygotowanie i wydrukowanie wykazu zawierającego należne opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego

darsoft.pl