Moduły programu Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu 2021


Wszysztkie moduły umożliwiające zarządzanie gospodarowaniem odpadami dostępne programie Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu 2021 są powiązane z rejestrem BDO. Dzięki temu wystawiając dokument nie ma konieczności wykonywania dodatkowych cznności logując się na stronę rejestru BDO.

Z użyciem każdego dokumentu można wykonać takie same czynności na jakie pozwala rejestr BDO. W systemie BDO użytkownicy nie mają żadnych ograniczeń dostępu, natomiast nasze rozwiązania pozwalają na ograniczenie dostępu użytkownika do poszczególnych modułów.

Szczegółowe informacje na temat modułów programu można znaleźć w sekcji Moduły.

TERAZ
już od 1000 zł netto

KUP TERAZ

POBIERZ DEMO

Program posiada obsługę następujących modułów:

 • Karta przekazania odpadu (integracja z BDO)
 • Karta przekazania odpadów komunalnych (integracja z BDO)
 • Karta ewidencji odpadu (integracja z BDO)
 • Karta ewidencji odpadów komunalnych (integracja z BDO)
 • Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (integracja z BDO)
 • Przetwarzanie odpadów (integracja z BDO)
 • Załącznik VII (integracja z BDO)
 • Dokumenty DPO i DPR
 • Magazyn i dokumenty magazynowe
 • Wytwarzanie odpadów (integracja z BDO)
 • Wykresy
 • Raporty
 • Kasa i Bank
 • Faktury
 • Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (integracja z BDO)
 • Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (integracja z BDO)
 • Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do ponownego użycia (integracja z BDO)
 • Roczne zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego (integracja z BDO)

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu obsługiwana przez program jest w pełni zintegrowana z rejestrem BDO. Oznacza to, że każda operacja na niej wykonana (planowanie, zatwierdzanie, odrzucanie, korygowanie) jest automatycznie synchronizowana z rejestrem BDO.

Program obsługuje dwa rodzaje dokumentów KPO: powiązane z magazynem i niepowiązane z magazynem.

Karta przekazania odpadu pełni także następujące funkcje:

 • przyjęcie z zewnętrz na magazyn (PZ)
 • wydanie na zewnątrz z magazynu (WZ)
 • przyjmowanie odpadu na wybraną kartę ewidencji odpadu
 • wydawanie odpadu z wybranej karty ewidencji odpadu

Praca użytkownika sprowadza się jedynie do wystawienia KPO, pozostałe czynności są automatycznie wykonywane przez program.
Szczegółowe informacja na temat wystawiania kart przekazaniu odpadu znajdują się w systemie pomocy do programu.
Karty przekazania odpady mogą być także generowane na podstawie innych dokumentów, np.: WZ/PZ. Dokumenty te mogą być wystawianie zarówno w programie lub być zaimportowane z innego systemu magazynowego.

Karta przekazania odpadów komunalnych

Karta przekazania odpadów komunalnych (KPOK) obsługiwana przez program jest w pełni zintegrowana z rejestrem BDO. Oznacza to, że każda operacja na niej wykonana (planowanie, zatwierdzanie, odrzucanie, korygowanie) jest automatycznie synchronizowana z rejestrem BDO.

Program jest także wyposażony w moduł generowania wielu KPOK z użyciem kilku kliknięć. Wystarczy określić gminu, pojazdy, kody odpadów, a program w ciągu kilki sekund wygeneruje wiele KPO wraz z ich zatwierdzeniem i pobraniem wydruku potwierdzenia z rejestru BDO. Zastosowanie naszego genertora może zaoszczędzić wiele godzin pracy nad tym dokumentem.

Każda KPOK może być powiązana z Kartą ewidencji odpadów komunalnych lub Kartą ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Karta ewidencji odpadu

Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji odpadu. Można wystawić dowolną liczbę kart ewidencji. Program sam tworzy i prowadzi te dokumenty, w związku z tym nie ma konieczności ich ręcznego tworzenia. Pozostałe dokumenty gospodarki odpadami można z nimi łączyć, przy czym czynność ta jest wykonywana automatycznie.

Karty ewidencji mogą być prowadzone zarówno w wersji "papierowej" lub jako powiązane z rejestrem BDO.


Użytkownik może także sam podjąć decyzję podczas wystawiania KPO lub innych dokumentów o powiązaniu go z wybraną KEO.
Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiązanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.

Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Można z nimi wiązać pozostałe dokumenty obsługiwane przez program.
Dzięki temu użytkownik może sam podjąć decyzję podczas wystawiania kart przekazania odpadu, dokumentów potwierdzających: wytworzenie odpadu, przetworzenie odpadu, przetworzenie zużytego sprzętu lub naprawę zużytego sprzętu z jaki i iloma kartami ewidencji maja zostać one powiązane.
Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiazanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.
Moduł ten dostarcza następujące funkcje do programu:

 • wyświetlanie informacji o ilości sprzętu zużytego zebranego na wybranej karcie ewidencji zużytego sprzętu
 • wyświetlanie informacji o ilości odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu
 • wyświetlanie informacji o odpadach wytworzonych i przekazanych innym przedsiębiorcom

Przetwarzanie odpadów


Dokument potwierdzający przetworzenie odpadów został opracowany przez naszą firmę.
Pełni on następujące funkcje:

 • umożliwia zamianę (przetworzenie) wybranego kodu odpadu (towaru) w inny
 • umieszczenie odpowiednich informacji o wytworzeniu odpadu na docelowych kartach ewidencji odpadu
 • zdjęcie towaru (odpadu) z magazynu źródłowego
 • zapisanie wytworzonego odpadu w magazynie docelowym

Podczas zapisywania i zdejmowania odpadu z magazynu źródłowego program automatycznie oblicza jego koszt magazynowy na podstawie jego cen przyjęcia. Dzięki temu użytkownik natychmiast otrzymuje informacje o wartości przetworzonego odpadu.
Podczas wystawiania dokumentu możliwe jest także określenie źródłowej ceny przyjęcia, dzięki temu z magazynu źródłowego wydana zostaną tylko te odpady, których cena przyjęcia jest równa cenie wybranej przez użytkownika.

DPO i DPR


Program posiada możliwość wystawiania dokumentów oddzielnie potwierdzających odzysk i recykling.
Dokumenty te umożliwiają wprowadzenie informacji o przyjętych do odzysku lub recyklingu odpadach oraz jak zostały one przetworzone.
W bieżącej wersji programu dokumenty te można ręcznie wprowadzać i wpisywać na nich żądane dane. W przyszłości planowana jest automatyzacja obsługi tych dokumentów.

Magazyn i dokumenty magazynowe


Program posiada rozbudowany moduł magazynowy. Większość dokumentów obsługiwanych przez program może wywoływać skutek magazynowy. Dzięki temu można szybko otrzymać informacje o ilości odpadów jakie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa. Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby magazynów. Dzięki temu użytkownik może podzielić informacje o odpadach w logiczne jednostki, np.: Magazyn dla przyjęć, Magazyn dla odpadów powstałych w wyniku przetwarzania, Magazyn dla wydań itd.
Odpady mogą być przyjmowane na magazyn przy pomocy następujących dokumentów:

 • karta przekazania odpadu
 • przyjęcie z zewnątrz
 • potwierdzenie wytworzenia odpadów
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów


Wydanie odpadów z magazynu może zostać wykonane przy pomocy następujących dokumentów:

 • karta przekazania odpadu
 • wydanie na zewnątrz
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów

Wytwarzanie odpadów

Dzięki temu dokumentowi możliwe jest sformalizowanie powstawania odpadów w firmie. Należy z niego korzystać podczas wprowadzania do systemu informacji o odpadach powstających w trakcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
W trakcie wystawiania tego dokumentu użytkownik może określić jakiego rodzaju odpady powstają oraz jaki jest powód ich powstania. Umożliwia to uzyskanie szczegółowych informacji o powstawaniu odpadów.
Pełni następujące zadania:

 • umieszczenie odpowiednich informacji o wytworzeniu odpadu na docelowej karcie ewidencji odpadu
 • zapisanie wytworzonego odpadu w magazynie docelowym

Wykresy


Moduł wykresów pozwala na analizę graficzną działania firmy. Jest on na bieżąco rozbudowywany przez nas poprzez dodawanie nowych wykresów. Wygląd przykładowych wykresów dostępny jest w sekcji Zrzuty ekranu.

Raporty


Moduł raportów umożliwia analizę działania firmy w różnych aspektach. Jest on na bieżąco rozbudowywany przez nas poprzez dodawanie nowych raportów.
Raporty zawierają m. in. informacje o:

 • przyjęciach i wydaniach odpadów z magazynu
 • odpadach powstających z przetwarzania zużytego sprzętu
 • odpadach powstających z przetwarzania odpadów
 • sprzęcie zabranym
 • sprzęcie przetworzonym
 • przyjęciach i wydania z podziałem na kontrahenta operacjach kasowych

Wygląd przykładowych raportów dostępny jest w sekcji Zrzuty ekranu.

Kasa i bank

Program posiada rozbudowany moduł Kasy i Banku pozwalający na prowadzenie wartościowej analizy pracy skupu oraz rozliczanie dokumentów przyjęć odpadów i faktur VAT. Program pozwala także na generowanie raportów kasowych i eksportowanie pełnych raportów lub ich zapisów do systemu Comarch OPT!MA.

Faktury VAT

Program posiada możliwość wystawiania Faktur VAT, Faktur Pro Forma, Faktur VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz faktur wewnętrznych. Faktury nie są powiązane z magazynem odpadów. Dzięki temu można wystawiać faktury sprzedaży nie tylko odpadów, oraz w przypadku jeżeli towar nie został jeszcze przyjęty na magazyn lub jest on jedynie kupowany i sprzedawany w postaci tranzytu. Wystawiane faktury zgodne są z nowelizacją ustawy o VAT z 1 kwietnia i 1 lipca 2011.

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nasza firma jako pierwsza na polskim rynku opracowała systemy dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jesteśmy również pierwszym dostawcą zintegrowanego systemu do obsługi zakładów demontażu zużytego sprzętu.

Obecnie obsługa zbierania zużytego sprzętu dostępna jest nie tylko jako oddzielna aplikacja, ale również jako moduł dla naszych wszystkich aplikacji przeznaczonych do gospodarki odpadami.
Moduł ten dostarcza następujących funkcje do programu:

 • możliwość wprowadzania informacji o zużytym sprzęcie na kartach przekazania odpadu
 • możliwość przyjmowania sprzętu z użyciem dokumentów PZ, od jego użytkowników zwolnionych w wystawiania kart przekazania odpadu
 • możliwość drukowania półrocznego sprawozdania o ilości zebranego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • możliwość prowadzenia magazynu dla zbieranego zużytego sprzętu

Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Aplikacja umożliwia kompleksową obsługę firm zajmujących się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu opracowaliśmy specjalne dokumenty umożliwiające dokumentowanie wszystkich działań wykonywanych na zużytym sprzęcie.
Podczas przyjmowania sprzętu użytkownik ma możliwość wybrania czy sprzęt przyjmowany jest od użytkownika końcowego (konsumenta) lub firmy zajmującej się zbiórką zużytego sprzętu. Program został opracowany w taki sposób, że umożliwia obsługę jednocześnie zbierającego zużyty sprzęt jak i zakład przetwarzania.

Dokumenty potwierdzające przetworzenie odpadu korzystają z modułu magazynowego, dzięki czemu można szczegółowo analizować pracę zakładu przetwarzania. Moduł ten posiada następującą funkcjonalność:

 • Automatyczne prowadzanie kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Automatyczne tworzenie sprawozdanie o ilości przetworzonego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Jego działanie zostało opracowane w taki sposób, aby wyeliminować konieczność ręcznego tworzenia wszelkich wymaganych sprawozdań.

Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do ponownego użycia

Na potrzeby systemu dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu opracowane zostały dokumenty umożliwiające potwierdzenie przekazania sprawnego zużytego sprzętu do ponownego użycia. Pozwala to na szczegółową dokumentację informacji o naprawach przyjmowanego sprzętu. Funkcja jest bardzo przydatna, jeżeli zakład przetwarzania sprawdzania czy przyjęty sprzęt jest sprawny i może zostać ponownie użyty przez użytkowników.

Półroczne sprawozdanie o ilości przyjętego i przetworzonego sprzętu

Podczas jego generowania program automatycznie pobiera dane z odpowiednich dokumentów. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na sprawozdaniu.

Sprawozdanie to zawiera następujące informacje:

 • ilość sprzętu zużytego przyjętego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu
 • ilość sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania
 • ilości odpadów przekazanych do recyklerów, przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów

Roczne zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego

Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w programie jest możliwość utworzenia rocznego sprawozdania o odpadach. Sprawozdanie utworzone na podstawie danych wprowadzonych dokumentów można wyeksportować do rejestru BDO.

Sprawozdanie tworzone jest jako dokument, który możesz zapisać do PDF, MS Word i Excel. Jest to rozwiązanie opracowane przez nas, ponieważ rejestr BDO nie daje żadnych możliwości zbiorczego podglądu sprawozdania.

darsoft.pl