Regulamin sklepu


§1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy (Sklep) prowadzi sprzedaż produktów na podstawie niniejszego Regulaminu (Regulamin), za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość.
2. Sklep prowadzony jest przez:
darsoft.pl
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 Częstochowa
NIP: 7721902162
REGON: 240252431
Tel. (34) 344 49 03
E-mail: info@darsoft.pl
Santander Bank Polska / I Oddział w Częstochowie
90 1090 1795 0000 0001 0475 4705
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. W Sklepie podane są zarówno ceny netto, jak i ceny brutto (zawierające podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu;
- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu;
- telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta wszystkich danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia, dołączając fakturę pro-forma. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep.

§3
Płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- Przedpłata.
- Pobranie (dodatkowo 24,60 zł brutto za wysyłkę kurierem UPS).

§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub wysyłany jest w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
2. Termin wysyłki liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu, lub począwszy od następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia wybierając formę płatności przy odbiorze (pobranie).
3. Zgodnie z art. 19a pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze, faktura VAT zostanie wystawiona z chwilą dokonania dostawy towaru. W takim przypadku do paczki uprzednio zostanie dołączona jedynie faktura pro-forma, natomiast faktura VAT zostanie wysłana drogą elektroniczną niezwłocznie po odnotowaniu informacji o skutku doręczenia paczki.

§5
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar. Jeśli reklamacja zostanie uznana Sklep zwróci poniesione przez reklamującego koszty przesyłki.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta najpóźniej w terminie 14 dni.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar składając darsoft.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru do Sklepu nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w przypadku zakupienia w Sklepie Towaru z dostawą na terenie RP, Klientowi, który jest konsumentem i nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 1, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od umowy, które Klient może zrealizować zwracając Towar do Sklepu nie później niż 14 dnia od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w niniejszym ustępie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2, Klient może zwrócić Towar do Sklepu pod następujący adres: darsoft.pl, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 10 ust. 3 powołanej powyżej w ust. 1 ustawy, m. in. w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, Sklep zwróci Klientowi należność za zwrócony Towar w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
6. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przedmiotowe oświadczenie można składać w dowolnej formie: drogą mailową (robert@darsoft.pl), drogą pocztową: darsoft.pl, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa.
7. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest oryginalne opakowanie, niewykorzystywanie numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych do pracy programu, oraz nieinstalowanie otrzymanego oprogramowania.
8. Sklep może odrzucić reklamację jeżeli oprogramowanie zostało aktywowane, zainstalowane, rozpakowane bądź uszkodzone.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (Klientowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Częstochowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
11. Wszelką korespondencję reklamacyjną/zwrotu należy kierować na adres:
darsoft.pl
ul. Wały Dwernickiego 117/121
42-200 Częstochowa
Lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: bok@darsoft.pl

§7
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Klient składając zamówienie akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz opieki posprzedażowej, przez co rozumie się wsparcie techniczne oraz powiadamiania o: nowych wersjach, szkoleniach oraz przedłużeniu licencji.

§8
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
2. Informacja o ewentualnych zmianach w niniejszych Regulaminie, do których dojść może jedynie z powodu wystąpienia ważnych przyczyn, zostanie niezwłocznie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta zmienionych postanowień ma on możliwość pozostania przy dotychczasowej treści Regulaminu, odstąpienia od umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany, jeśli nie złożył żadnego oświadczenia do końca upływu okresu wskazanego w ust. 1.

darsoft.pl